Chou Majin Eiyuuden Wataru: Mazekko Monster (Prototype)

From Hidden Palace
Jump to navigation Jump to search
Title Screen
Chou Majin Eiyuuden Wataru: Mazekko Monster (Prototype)
Dump status Released
Dumped by Matthew Callis
Released by Matthew Callis
Origin EPROM cartridge
Game Chou Majin Eiyuuden Wataru: Mazekko Monster
System Game Boy
Genre Role Playing
Release date JP Dec 12, 1997
Download Chou Majin Eiyuuden Wataru: Mazekko Monster (Prototype) (info)

A prototype of Chou Majin Eiyuuden Wataru: Mazekko Monster for the Nintendo Game Boy.